Zebranie z rodzicami 20.09.2017

Zapraszamy Rodziców na zebranie, które odbędzie się 20.09.2017 r. (środa) o godz. 17.00.

Obecność rodziców jest bardzo ważna m. in. ze względu na formalności, których trzeba dokonać na początku roku szkolnego.

Te formalności to m.in.:

- osobiste (podpis rodzica) zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia - proszę dokładnie zapoznać się z ofertą wybraną przez Radę Rodziców, która umieszczona jest w zakładce Informacje dla rodziców,

- zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów wynikających z realizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z poszczególnych przedmiotów, warunkami, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz zasadami odwołania się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (§ 60 Statutu),
- przypomnienie regulaminów obowiązujących w szkole.