Ponowne ogłoszenie - Sprzątanie w Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

OGŁOSZENIE
Dyrektor Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Woli Sernickiej ,
21 – 107 Serniki, tel. 81 8510004
zaprasza do składania ofert na usługę:

„ Sprzątanie w Gimnazjum"

 

Określenie przedmiotu zamówień:
1. Sprzątanie w Gimnazjum przez okres 14.08.2017 r. – 30.06.2018 r.

 

Zawartość oferty.
Dla ważności oferty cenowej musi ona zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz oferty na załączonym druku – druk do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, na stronie gimnazjumws.pl, u dyrektora Gimnazjum w dniach 26 – 27 .07 .2017 r. w godzinach 9.00 – 11.00 lub w ZAS Urząd Gminy w Sernikach II piętro, pokój 18.
- oświadczenie o nie zaleganiu płatności do ZUS i Urzędu Skarbowego

 

Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 01.08.2017 r., do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego osobiście lub pocztą na adres zamawiającego,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis: Oferta na wykonanie:
Sprzątanie w Gimnazjum.,

 

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

 

W razie pytań proszę telefonować nr 818510004 lub zapraszam na rozmowę w dniach 26 i 27.07.2017 r. w godzinach 9.00 – 11.00.

 

Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.08.2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego

 

Druk oferty